W hotel sathorn wedding chic planner

VDO’s Copyright by Chic Planner Bkk

ในส่วนของภาพนิ่ง ทีมงานของ TonnamLamtan.Com ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องการเก็บภาพ Decoration และภาพพิธีการของงานในครั้งนี้ครับ …